0229 312 180 | Storing: 06 153 453 05 [email protected]

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

– 1 – ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN MB LOODGIETERS
Jan Heesjesstraat 17, 1695CL Blokker
Vestigingsnummer: 000033678561

inschrijving kamer van koophandel nr. 64897621

– 2 – ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts (inschrijvingsnr. K.v.K. 64897621), hierna te noemen Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, aan derden gedaan, op alle door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts in op-dracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts niet bindend, niet toepasselijk en worden door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblij-vend te zijn verstrekt.
Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, dan wel doordat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts eerst, nadat en voor zover deze door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze

– 3 -voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts zou kunnen doen ontstaan.  Daar waar Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts met wederpartij overeenkomt een dienst aan haar te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.

ARTIKEL 3.2: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN BIJ (ONDER)AANNEMING WERK
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: een goede; bereikbaarheid, ingerichte omgeving en werkomstandigheden, zulks ter beoordeling van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, alsmede de benodigde vergunningen, goedgekeurde tekeningen, verzekeringen, materieel, grondstoffen en dergelijke.
Mocht wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten, zulks naar oordeel van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, dan is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste voor de te verrichte dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij wederpartij in rekening te brengen.
Mocht dit geheel of gedeeltelijk tekortschieten van wederpartij debet zijn aan een verminderde prestatie van en/of zijdens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b. Daar waar Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op basis van een termijn in werkbare dagen, wordt als werkbare dag aangemerkt een werkdag, zijnde: een dag uit de normale werkweek van maandag t/m vrijdag die geen vastgestelde vakantie, verlof of feestdag of andere individuele vrije dag is waarop de omstandigheden het voldoende toelaten redelijkerwijs de geplande werkzaamheden te verrichtten, zulks te allen tijde ter beoordeling van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.

c. Daar waar Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbonnen en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts als voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden.
Is er van en/of zijdens wederpartij niemand voor aftekening aanwezig en Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd, tenzij wederpartij aansluitend, in overeenstemming met de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van aanneming werk, schriftelijk haar bezwaren aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts heeft kenbaar gemaakt.

d. Daar waar er sprake is van oplevering van het werk, niet zijnde op uurbasis en waarbij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts geen werkbonnen en/of urenbriefjes inlevert, zal Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts wederpartij, al dan niet, schriftelijk te kennen gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en nodigt zij wederpartij uit tot opneming/ keuring van het werk.
Indien wederpartij het werk niet binnen een redelijke termijn van 8 dagen na bovengenoemde bekendmaking opneemt/keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de wederpartij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

e. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is gerechtigd

– 4 – om de kosten van meerwerk tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van milieuschade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, verwerkte en/of bewerkte producten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

a.2. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen aan objecten die zich noodzakelijkerwijze, zulks ter beoordeling van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, voor kunnen doen als gevolg van de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts verrichte werkzaamheden. Evenmin is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar gebruik van en/of aan de gereedschappen, machines, materialen, half- en eindproducten, die haar door wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij dit te wijten is aan grove opzet of grove schuld van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.

a.3. Wederpartij dient Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te allen tijde te vrijwaren voor aanspraken van derden
b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts en wederpartij, is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.
c. Indien Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 750,00 (zegge; zevenhonderd en vijftig euro).
d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts niet op.

ARTIKEL 4.1: AANSPRAKELIJKHEID UITLEEN

a. Daar waar sprake is van uitleen van goederen, materialen of materieel door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is wederpartij aansprakelijk voor alle aanwezige en/of ontstane schade binnen de periode van overdracht door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts aan wederpartij en of een door haar ingeschakelde derde tot het moment van teruggave aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts. Eveneens is wederpartij aansprakelijk voor daardoor veroorzaakte gevolgschade.
Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan veranderingen aan de door hem geleende goederen, materialen of materieel aan te brengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts. Dit geldt evenzo voor het verrichten van reparaties.
Gedurende deze periode is wederpartij ten aanzien van de door haar geleende goederen, materialen of materieel eveneens aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of molest.
b. Bij schade, verlies, diefstal, molest of anderszins binnen de leenperiode is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd om de nieuwwaarde van de betreffende goederen, materialen of materieel bij wederpartij te vorderen, dan wel de nieuwwaarde van de vervangende goederen materialen of materieel, in het geval dat de oorspronkelijke goederen materialen of materieel niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij wederpartij als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit onverminderd de eventueel aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts overige toekomende rechten uit hoofde van gevolgschade.

– 5 – ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, zal Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts in nader overleg treden met wederpartij.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts of een andere door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te bepalen plaats.
e. Daar waar Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts voor wederpartij op enig moment en op enige locatie een dienstverlening moet verrichten, dan wel moet laten verrichten draagt wederpartij zorg voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving en voor zover daarvoor wenselijk met inbegrip van de benodigde nutsvoorziening voor de periode dat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts haar werkzaamheden verricht. Mocht daarvan, zulks naar oordeel van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts geen of onvoldoende sprake zijn, dan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste ten behoeve van de te verrichten dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
f. Onder het voor een goede, veilige, voor deze dienstverlening toegeruste gereedstaande werkomgeving zorgdragen door wederpartij geldt ook het vooraf verwijderen of doen laten verwijderen van asbest en andere vervuilende materialen die de goede gezondheid van degene die voor en namens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts werkzaamheden voor wederpartij moet verrichten. Wederpartij dient ook voor haar rekening zorg te dragen, dat de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts achtergelaten materialen, welke niet meer door haar te kunnen en/of zullen worden gebruikt als ook het afval worden verwijderd.
NB: Voor zover de hiervoor in dit artikel genoemde bepalingen e. en f., alsmede de bepaling van artikel 3.2.a een afwijkende inhoud vertonen, dan dienen deze afwijkingen als geïntegreerd in ieder hier genoemde bepalingen beschouwd te worden.
g. Wanneer door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts tot enige schadevergoeding is gehouden.

– 6 – ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
b. Het transport van de bij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.
c.1. Alle bij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reist vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gezonden correspondentie. Eveneens is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van wederpartij.
Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.
c. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
d. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

– 7 –  ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts toegezonden facturen te geschieden binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts of op een door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts aan te wijzen bank- of girorekening.
c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
d. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door

– 8 – wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts toekomende rechten.
Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien wederpartij de door haar met Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens er vrije keuze van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechts-wege in verzuim te zijn en heeft Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts geen volledige betaling van de door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.
c. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts heeft voldaan.

– 9 – ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transpor-teurs, grossiers, etc.
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts. Wederpartij zal van de ten deze door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.
ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts is ten strengste verboden, tenzij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts of bij een door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts hiervoor ingeschakelde derde.
– 10 –

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Noord-Holland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts.
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Loodgieters Bedrijf Marlo Baerts samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”